Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od 09/11/2015

Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS" lub "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży") obowiązują w związku ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem www.pimkie.pl przez:

Spółkę DIRAMODE, uproszczoną spółkę akcyjną prawa francuskiego (SAS), o kapitale zakładowym 752 365,50 EUR, z siedzibą w 1 rue John Hadley - 59654 VILLENEUVE D'ASCQ – FRANCJA, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców i Spółek RCS LILLE METROPOLE pod numerem 301 571 931, numer VAT : FR 06 301 571 931, adres e-mail : SAV_sklepinternetowy.pl@pimkie.com (zwaną dalej «PIMKIE»)

OWS obowiązują każdego użytkownika strony internetowej www.pimkie.pl, dostępnych w polskiej wersji językowej (zwanych dalej «Klientką» lub «Internautą»)

Artykuł 1: Przedmiot

Niniejsze OWS mają na celu określenie zasad sprzedaży Produktów prezentowanych na stronie internetowej www.pimkie.pl dostępnych w polskiej wersji językowych (zwanej dalej «Stroną»), pomiędzy PIMKIE a Klientką. Regulują one wszystkie niezbędne etapy składania zamówienia i zapewniają śledzenie stanu zaawansowania zamówienia pomiędzy umawiającymi się na Stronie. Regulują one również warunki korzystania ze Strony oraz Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

Produkty i przedmioty oferowane do sprzedaży (zwane dalej również «Produktami») są opisane i przedstawione z możliwie największą dokładnością.

Fotografie, rysunki, filmy i inne prezentacje Produktów są tylko propozycją prezentacji i nie wchodzą w żadnym przypadku w zakres umowy. Z tego powodu spółka PIMKIE nie może zostać w żadnym wypadku pociągnięta do odpowiedzialności.

Artykuł 2: Zakres zastosowania

2.1 Definicje

Użyte w niniejszych OWS określenia należy rozumieć następująco:

"Internauta": każda osoba, która odwiedza Stronę internetową.
"Klientka": każda osoba fizyczna odwiedzająca i dokonująca zakupów na Stronie dla użytku osobistego.
"Strona" lub "Strona internetowa": witryna internetowa lub strona internetowa www.pimkie.pl

2.2 Zastosowanie OWS

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zamówień dokonywanych za pośrednictwem Strony, chyba że inne, szczególne warunki mają zastosowanie. OWS nie mają zastosowania do sprzedaży w sklepach stacjonarnych lub poprzez inne kanały dystrybucji i handlu. Niniejsze OWS są dostępne w każdej chwili na Stronie internetowej i mają pierwszeństwo przed każdym innym dokumentem. PIMKIE zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji w dowolnym czasie niniejszych Warunków. Ewentualne modyfikacje obowiązują Klientkę od dnia ich publikacji i nie mają zastosowania do transakcji zawartych wcześniej. Każde zamówienie złożone na Stronie jest regulowane przez OWS obowiązujące w dniu zamówienia. W ten sposób terminy i warunki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia i zawarcia umowy są wiążące dla Klientki.

2.3 Akceptacja OWS

Przed zawarciem umowy sprzedaży, Klientka potwierdza, że przeczytała, zrozumiała i zaakceptowała niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, co potwierdza, zaznaczając pole «Przeczytałam i akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży», wyświetlane przy składaniu zamówienia.

Internauta używający Strony, który nie jest Klientką, zobowiązuje się do przestrzegania OWS w zakresie dotyczącym korzystania ze Strony w inny sposób, niż zamówienie i zakup Produktów.

Wymagania techniczne: Korzystanie ze Strony związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet, posiadania zainstalowanej przeglądarki : firefox, google chrome, internet explorer, lub innej równorzędnej. Klientka musi posiadac również dostęp do poczty elektonicznej.

2.4 Zdolność do czynności prawnych

Internauta i/lub Klientka oświadcza, że posiada pełną zdolność do zawarcia umowy sprzedaży, to znaczy, że jest pełnoletnia i nie jest pod opieką, kuratelą lub posiada wyraźną zgodę swoich opiekunów prawnych na zawarcie umowy.

2.5 Przeznaczenie

Klientka oświadcza, że dokonuje zakupów artykułów i Produktów PIMKIE wyłącznie dla osobistego użytku, a nie w celach handlowych, w tym w celu dalszej odsprzedaży.

W celu zapewnienia dostępności Produktów dla wszystkich swoich Klientów, w szczególności podczas ofert promocyjnych, PIMKIE rezerwuje sobie prawo do anulacji całości lub części zamówienia uznanego za anormalne, między innymi, w odniesieniu do ilości produktów zwykle zamawianych przez przeciętnego konsumenta.

2.6 Terytorium

Wszystkie oferty sprzedaży Produktów i warunki dostawy są ważne na terytorium Polski.

Artykuł 3: Dostępność

Oferowane artykuły, Produkty są dostępne, o ile Produkty te są widoczne i możliwe do dodania do Koszyka w granicach dostępnych zapasów.

PIMKIE sprawdza podczas przygotowywania zamówienia do wysłania, dostępność zamówionego(-ych) Produktu(-ów) i artykułu(-ów).

W przypadku czasowej niedostępności Produktu, PIMKIE zobowiązuje się w terminie maksymalnym 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez PIMKIE, do :
- wysłania Klientce zamówienia z Produktami, które są dostępne, z pominięciem niedostępnych Produktów, albo;
- anulacji zamówienia, jeśli żaden z zamówionych Produktów nie jest dostępny.

Artykuł 4: Zamówienie

Każde zamówienie potwierdza akceptację wyświetlonej ceny i opisu Produktów, przedmiotów dostępnych do nabycia na Stronie.

4.1 Tworzenie konta użytkownika

Aby złożyć pierwsze zamówienie, Klientka musi utworzyć konto użytkownika (zwane "Kontem"). Konto to pozwoli jej na dokonywanie zakupów i śledzenie postępów swoich zamówień.

Celem założenia Konta, Klientka musi wypełnić formularz, zawierający następujące pozycje: płeć, nazwisko, imię, dokładny adres dostawy i fakturowania, adres e-mail, numer telefonu i hasło.

Informacje te są niezbędne, aby zamówienie mogło zostać zarejestrowane i wysłane.

Jeśli Klientka korzysta ze specjalnej oferty, to aby skorzystać z tej oferty, musi wpisać otrzymany kod promocyjny w polu przewidzianym do tego celu, biorąc pod uwagę, że oferta promocyjna jest ważna tylko na warunkach przewidzianych dla niej i nie może być łączona z innymi ofertami lub promocjami.

4.2 Zamówienie i śledzenie zamówienia

4.2.1 Etapy zamówienia

Zamówienie realizuje się w 5 etapach: Walidacja koszyka, Identyfikacja Klientki, Sprawdzenie i potwierdzenie zamówienia przez Klientkę, Sprawdzenie poprawności zamówienia przez PIMKIE, Wysyłka zamówienia.

Aby dokonać zamówienia oraz następnie śledzić swoje zamówienie, Klientka identyfikuje się na Stronie za pomocą Konta, wprowadzając login i hasło (login w postaci adresu e-mail i hasło).

W celu zrealizowania swojego zamówienia Produktów przez Internet, Klientka realizuje następujące etapy:

Etap 1: Walidacja Koszyka
Po wybraniu Produktu i kliknięciu na ikonę «Dodaj do koszyka», Klientka sprawdza szczegóły zamówienia (Produkt, ilość, cenę, rozmiar, itp) i może ewentualnie wpisać kod specjalnej oferty. Następnie Klientka zatwierdza wybór Produktu(ów) lub artykułu(ów) poprzez kliknięcie na «Zatwierdzić mój koszyk».

Etap 2: Identyfikacja Klientki
Klientka identyfikuje się poprzez wypełnienie informacji dotyczących swojego Konta Klientki.

Etap 3: Sprawdzenie i potwierdzenie zamówienia przez Klientkę
a. Klientka dostarcza kompletnych informacji dotyczących dostawy, a w szczególności trybu i miejsca dostawy.
b. Klientka wybiera sposób płatności.
c. Klientka wpisuje kod ewentulnego elektronicznego bonu towarowego.
d. Klientka przyjmuje do wiadomości i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży.
e. Klient potwierdza swoje zamówienie po sprawdzeniu wszystkich elementów składających się na zamówienie klikając na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
Po potwierdzeniu zamówienia przez Klientkę i zatwierdzeniu płatności, wysyłany jest podsumowujący e-mail na adres Klientki potwierdzający całość złożonego zamówienia.

Etap 4: Sprawdzenie poprawności zamówienia przez PIMKIE
Po pierwszym e-mailu, o którym mowa powyżej, zostanie wysłany do Klientki drugi e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
Następnie, PIMKIE przygotowuje wysyłkę towaru.

Etap 5: Wysyłka zamówienia
Po zatwierdzeniu zamówienia i po jego sprawdzeniu, Klientka otrzymuje jeszcze raz e-mail podsumowujący zamówienie z informacją, że przesyłka została wysłana.

4.2.2 Śledzenie zamówienia

W każdej chwili Klientka, która złożyła zamówienie może uzyskać informacje umożliwiające śledzenie przesyłki przez Internet:
- na Stronie internetowej w zakładce «Moje zamówienia» w rubryce «Moje konto»,
- lub kontaktując się z PIMKIE poprzez formularz przewidziany w tym celu na Stronie w dziale "Kontakt",

Faktura za zamówione przez Klientkę Produkty, która dostępna jest bezpośrednio na Stronie w rubryce «Moje konto», znajdującej się na stronie głównej, lub wysyłana jest również e-mailem oraz dostarczana razem z dostawą zamówienia. Uwaga: Klientka powinna bezwzględnie zachować fakturę, dokument wymagany w przypadku wymiany lub zwrotu w sklepie.

Po zalogowaniu się do Konta poprzez wpisanie swojego adresu e-mail i hasła, Klientka może wydrukować fakturę dotyczącą swojego zamówienia.

4.3 Archiwizacja Faktury

Faktury są przechowywane na serwerze PIMKIE przez okres 10 lat. W każdej chwili Klientka może uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat swoich zamówień, logując się do swojego Konta, kontaktując się elektronicznie bezpośrednio z PIMKIE w rubryce «Kontakt » lub telefonicznie, dzwoniąc na numer wskazany w pkt 4.2.2 niniejszych OWS

Artykuł 5: Nasze ceny

Ceny Produktów i artykułów na Stronie podane są w złotych i zawierają wszystkie podatki obowiązujące w dniu zamówienia. Są one zagwarantowane za wyjątkiem ewentualnych błędów typograficznych lub błędów wydruku Klientka może ewentualnie skorzystać z jednorazowej promocji, której warunki są dostępne w rubryce '"Gry i oferty".

Ceny te są podane z wyłączeniem kosztów przesyłki obowiązujących w dniu zamówienia, których zasady ponoszenia i wysokość opisane są w pkt. 7.2 OWS.

PIMKIE zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale w stosunku do zamówień już złożonych zobowiązuje się stosować ceny obowiązujące w momencie potwiedzenia zamówienia przez Klientkę (Etap 3, opisany w pkt 4.2.1 OWS).

Artykuł 6: Płatność

Klientka ma możliwość płacenia za zakupy dokonane na Stronie internetowej przelewem (używając, Sofort®; karty bankowej (Karty Visa ®, Eurocard/Mastercard®) lub używając elektronicznych bonów, z wyłączeniem wszelkich innych środków płatności.

PIMKIE zastosowało środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia zamówień i związanych z nimi płatności dokonywanych na Stronie przez Klientkę.

6.1 Płatności za pośrednictwem karty płatniczej na stronie

6.1.1 Realizacja płatności

Podczas zatwierdzania zamówienia (Etap 3, opisany w pkt 4.2.1 OWS) zamawiający podaje numer swojej karty bankowej oraz, w zależności od rodzaju tej ostatniej, datę jej wygaśnięcia, a także kryptogram bezpieczeństwa składający się z trzech ostatnich cyfr na odwrocie karty.

Podanie numeru karty Klientki online i ostateczne potwierdzenie zamówienia w Etapie 3, o którym mowa w pkt 4.2.1 OWS, równoważne jest z akceptacją integralności zamówienia i obowiązku zapłaty w celu realizacji zamówienia.

Pobranie opłaty z konta Klientki przez PIMKIE odbywa się najwcześniej w momencie wysyłki zamówienia i odpowiada cenie produktu(-ów) i artykułowi(-ów) faktycznie dostarczonemu(-ych).

6.1.2 Bezpieczeństwo płatności

Dokonywana jest weryfikacja zezwoleń na dokonanie transakcji w celu sprawdzenia danych i zapobieganiu nadużyciom i oszustwom. Używa się w tym celu serwera pracującego w trybie szyfrowanym, gdzie wszystkie przekazywane informacje są kodowane.

Żadne z tych danych nie są przesyłane w Internecie w postaci niezaszyfrowanej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności, Strona korzysta z usług systemu bezpiecznej płatności firmy Payzen®. Serwis ten używa standardowych zabezpieczeń SSL.

Poufne dane przekazywane są bezpośrednio do serwera Payzen® bez używania nośników fizycznych serwera Strony.

Kiedy nastąpi potwierdzenie otrzymania zamówienia, , wysyłany jest w czasie rzeczywistym wniosek o dokonanie płatności do serwera obsługującego płatności Payzen®. Ten wysyła żądanie autoryzacji do sieci kart bankowych. System płatności dostarcza certyfikat elektroniczny i płatność zostaje dokonana.

PIMKIE zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Klientki, lub odmowy dokonania jakiejkolwiek transakcji w dowolnym momencie w trakcie procesu zamawiania, szczególnie w przypadku, gdy adres rozliczeniowy jest inny niż adres dostawy, lub gdy karta płatnicza została wydana w innym kraju niż Polska. Żądanie dodatkowych informacji odbywa się za pomocą wszelkich środków, w tym poczty elektronicznej.

6.2 Dokonywanie płatności przy pomocy elektronicznych bonów towarowych

Posiadacz bonu wpisuje tylko kod znajdujący się na bonie towarowym lub kod, który został mu przekazany za pomocą e-maila przez PIMKIE, w polu przewidzianym do tego celu.

6.3 Niewywiązanie się z płatności

PIMKIE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy lub honorowania zamówienia pochodzącego od Klientki, która nie zapłaciła w całości lub w części za poprzednie zamówienie.

Ponadto, w przypadku niewywiązania się z płatności za dostarczone już Produkty, PIMKIE wyśle do Klientki wniosek o bezzwłoczne dokonanie płatności, oraz zastrzega sobie prawo do przekazania swoich roszczeń celem ich dochodzenia, w tym do bycia reprezentowanym przez stronę trzecią. PIMKIE będzie dochodził od Klientki swoich roszczeń związanych z brakiem płatności za zamówienie

6.4 Oszustwo

Stosownie do okoliczności, fałszowanie lub podrabianie kart płatniczych lub używanie lub próba użycia sfałszowanej lub podrobionej karty płatniczej może podlegać odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

6.5 Różne

Maksymalna dozwolona dziennie liczba transakcji ograniczona jest do 2.

W przypadku błędnego wpisu danych koniecznych do dokonania danego rodzaju płatności i ze względu na bezpieczeństwo, możliwość regulowania zakupów Klientki z daną formą płatności zostanie zablokowana na 24 godziny.

Artykuł 7: Dostawa

7.1 Możliwości dostawy dla Klientek PIMKIE

Wszystkie zamówienia złożone przez nasze Klientki, są dostarczane pod adres wskazany przez Klientkę przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Strony. Klientka, ma możliwość wyboru sposobu dostawy wyszczególnionego w poniższej tabeli.

7.2 Opłaty za dostawę

Przy każdym zamówieniu, Klientka dokonuje stałej opłaty za koszty wysyłki, z wyjątkiem tych, które korzystają z darmowej dostawy, pod pewnymi warunkami (patrz tabela poniżej).

Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest m.in. od wybranego środka transportu (patrz tabela poniżej).

Kwota zamówienia odpowiada łącznej kwocie artykułów, których wartość jest wyszczególniona na fakturze.

Jeżeli Klientka korzystała wyjątkowo z darmowej dostawy zgodnie z poniższymi warunkami, oraz warunki te nie są już spełnione, PIMKIE zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów dostawy zgodnie z OWS.

Sposób dostawy Odbiór w sklepie dostawa do domu
Koszt dostawy
z VAT
  0 PLN 9.90 PLN
Czasdostawy
(dni roboczych)
  6 6

7.3 Odbiór towaru przez Klientkę

7.3.1 Dostarczenie zamówienia na adres wskazany przez Klientkę

Podczas składania zamówienia Klientka ma możliwość wyboru miejsca odbioru zamówienia.

Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Klientkę przy składaniu zamówienia. Jeśli Klientka jest nieobecna, znajdzie ona zawiadomienie o przesyłce pozostawione w swojej skrzynce pocztowej.

Następnie usługodawca PIMKIE informuje Klientkę, że przesyłka może zostać odebrana, a Klientka dysponuje maksymalnie 14 dniami na odebranie przesyłki.

W przypadku zwrotu przesyłki do PIMKIE, spowodowanego niedostarczeniem zamówienia Klientce ze względu na nieodebranie przesyłki przez Klientkę, otrzyma ona zwrot wpłaconej należności pomniejszonej o koszty wysyłki zamówienia (o ile Klientka ponosiła te koszty). Do terminu i sposobu zwrotu tych kosztów zastosowanie ma Artykuł 9.5.1.

PIMKIE nie jest odpowiedzialne za dostarczenie paczki pod niewłaściwy adres, jeżeli błąd ten wynika z nieprawidłowych informacji dostarczonych przez Klientkę podczas składania zamówienia.

7.3.2 Odbiór zamówienia w sklepie PIMKIE

Podczas składania zamówienia, Klientka ma możliwość wyboru sklepu PIMKIE, w którym zamierza odebrać swoje zamówienie.

W trakcie wysyłki zamówienia z magazynów PIMKIE, zostanie wysłany e-mail z informacją o wysyłce paczki na adres e-mail podany przez Klientkę.

Ten e-mail informuje, do jakiego sklepu zostało wysyłane zamówienie i w jakim terminie Klientka może odebrać przesyłkę.

Aby odebrać przesyłkę w sklepie PIMKIE, Klientka musi KONIECZNIE okazać ważny dowód tożsamości. W przeciwnym razie, zamówione Produkty nie zostaną jej wydane.

Klientka ma do dyspozycji 15 dni kalendarzowych, aby odebrać swoje zamówienie w wybranym sklepie PIMKIE.

W przypadku zwrotu przesyłki do PIMKIE z powodu niedostarczenia zamówienia Klientce spowodowanego nieodebraniem przesyłki przez Klientkę, otrzyma ona zwrot wpłaconej należności. Do terminu i sposobu zwrotu tych kosztów zastosowanie ma Artykuł 9.5.1.

Usługa dostawy w sklepie PIMKIE jest niedostępna wyjątkowo w 1-szym tygodniu wyprzedaży sezonowych.

7.4 Czas dostawy

Bez względu na okoliczności, zamówienie dostarczane jest do Klientki z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa ze strony PIMKIE, najpóźniej w terminie 30 kalendarzowych dni, z wyjątkiem przypadków siły wyższej i w ramach limitu dostępnych zapasów, zgodnie z postanowieniami OWS

Czas dostawy jest liczony od dnia walidacji zamówienia przez Pimkie (Etapie 4, o którym mowa w pkt 4.2.1 niniejszych OWS).

W przypadku dłuższego opóźnienia dostawy, Klientka zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie PIMKIE, używając do tego celu formularza znajdującego się na Stronie internetowej w rubryce «kontakt» lub telefonicznie.

Po przekroczeniu maksymalnego przewidzianego okresu na dostwę, Klientka ma możliwość anulowania zamówienia i uzyskania zwrotu wpłaconych kwot, i to tak długo, dopóki nie otrzyma swojego zamówienia.

Artykuł 8: Klauzula zastrzeżenia prawa własności

Produkty pozostają własnością PIMKIE do chwili całkowitej zapłaty za towar.

Jednakże od momentu otrzymania zamówienia przez Klientkę, ryzyko dotyczące dostarczanych towarów jest przenoszone na Klientkę.

Artykuł 9: Zwroty towarów i należności

9.1 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014, poz. 827) jeżeli Produkty zamówione przez Klientakę nie spełniają jej oczekiwań, ma ona ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny

Aby skorzystać z przysługującego jej prawa do odstąpienia od umowy, Klientka składa PIMKIE oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub w formie elektronicznej. Klientka może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego w przesyłce, lub pobrać formularz ze Strony, dostępny w rubryce FAQ/Zwrot wymiana i zwrot kosztów/, i zwrócić otrzymane i zamówione Produkty do:

PIMKIE
Tannenstrasse 20
DE-77731 Willstätt Eckartsweier
Deutschland

lub w inny sposób wskazany w Artykule 9.4.

Klientka może również wyrazić PIMKIE swoją gotowość do odstąpienia od umowy używając adresu sklepinternetowy.pl@pimkie.com lub wysyłając pismo na w/w adres PIMKIE , przypominając numer swojego zamówienia i listę zwracanych artykułów. a następnie zwrócić zamówione artykuły zgodnie z paragrafem 9.4.2

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klientka wysłała informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klientka, która składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić PIMKIE Produkty w warunkach opisanych w artykule 9.4 , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klientka poinformowała PIMKIE o odstąpieniu od umowy,.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed upływem w/w 14-dniowego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy , PIMKIE zwraca Klientce wszystkie dokonane przez Klientkę płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, na zasadach opisanych w Artukule 9.5.1.

W przypadku odstąpienia od umowy Klientka odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.2 Dodatkowe prawo zwrotu Produktów

Oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 9.1 niniejszych OWS PIMKIE przyznaje Klientce dodatkowe prawo zwrotu zamówionych Produktów przez dodatkowy okres 16 dni liczonych od upływu terminu na odstąpienie, o którym mowa w pkt 9.1 niniejszych OWS.

Uwaga: podczas wyprzedaży dodatkowe prawo zwrotu nie ma zastosowania do sprzedawanych artykułów. W przypadku tych ostatnich, Klientka korzysta wyłącznie z prawa odstąpienia z Artykułu 9.1

W przypadku zwrotu Produktów pomiędzy piętnastym a trzydziestym dniem od dnia ich dostawy Klientce, zwrot ten, bez jakichkolwiek ograniczeń, odbywa się na koszt Klientki, która ponosi zarówno koszty dostawy, jak i koszty zwrotu zamówionych artykułów.

Zasady zwrotu Produktów opisane są w pkt 9.4 niniejszych OWS.

9.3 Rękojmia za wady Produktów

PIMKIE zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad. PIMKIE odpowiada za wady fizyczne (niezgodność Produktu z umową) lub prawne Produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. PIMKIE nie udziela gwarancji jakości na Produkty.

PIMKIE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktów Klientce, jednakże w zakresie wad prawnych przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad następuje z upływem 2 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Klientka dowiedziała się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin liczy się od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

PIMKIE w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klientki i powiadomi ją o sposobie dalszego postępowania.

Klientka, która wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi powinna dostarczyć na koszt PIMKIE reklamowane Produkty wraz z dowodem ich zakupu na adres :

PIMKIE
Tannenstrasse 20
DE-77731 Willstätt Eckartsweier
Deutschland

oraz z opisem reklamacji. W przypadku, gdy Produkty zostały odebrane w Sklepie PIMKIE, reklamację należy składać właśnie w tym Sklepie PIMKIE, Przysłygujące roszczenia z tytułu rękojmi określone są w art. 566 i nast. Kodeksu Cywilnego.

9.4 Zwroty

9.4.1 Ogólne informacje

Do zamówienia zwracanego przez Klientkę należy dołączyć dowód zakupu (fakture) oraz formularz zwrotu, należycie wypełniony i podpisany.

Jest zrozumiałe, że artykuł lub artykuły zwracane przez Klientkę nie powinny prezentować uszkodzeń wynikająch z manipulacji innych niż te, które są niezbędne do ustalenia charakteru lub cech tego lub tych artykułów.

Uszkodzone artykuły lub Produkty (używane/uszkodzone, zniszczone, poplamione, podarte, bez etykiet handlowych lub z wyciętymi etykietkami, itp) nie będą w żadnym przypadku przyjmowane i nie będą podlegać zwrotowi kosztów przez PIMKIE.

Dlatego też PIMKIE informuje Klientkę, że każdy zwracany towar podlega systematycznej i dokładnej weryfikacji.

9.4.2 Procedury zwrotu zamówienia,

Zwroty Produktów mogą być realizowane na różne sposoby, i to niezależnie od sposobu dostawy wybranego podczas składania zamówienia.

Klientka ma różne możliwości zwrotu swojego zamówienia do PIMKIE:

różne możliwości
zwrotu
Pocztą
dostępny
  Dostępne

1. Warunki zwrotu przez pocztę
W przypadku zwrotu towaru bezpośrednio do PIMKIE, Klientka musi zwrócić zamówienie z należycie wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu (fakturą) na następujący adres:

PIMKIE
Tannenstrasse 20
DE-77731 Willstätt Eckartsweier
Deutschland

Dla celów dowodowych, PIMKIE zachęca Klientkę do zwrotu produktów poleconą przesyłką pocztową lub przesyłką z opcją śledzenia.

2. Warunki zwrotu w sklepie PIMKIE

W przypadku zwrotu produktu lub artykułu do sklepu PIMKIE, Klientka może zażądać wymiany lub zwrotu w danym sklepie.

W przypadku zwrotu lub wymiany w sklepie, Klientka musi dostarczyć fakturę oraz formularz zwrotu należycie wypełniony, przy czym te ostatnie są niezbędne do akceptacji zwrotu lub wymiany.

Po dokonaniu zwrotu lub wymiany, Klientka otrzyma pokwitowanie od sprzedawcy jako dowód zwrotu.

9.5 Wymiany / Zwroty

Zgodnie ze swoim prawem do odstąpienia od umowy i prawem zwrotu Produktów na podstawie pkt 9.2 OWS, Klientka może wybrać pomiędzy, z jednej strony, zwrotem wpłaconej kwoty w zamian za zwrot zakupionych artykułów, a z drugiej strony, wymianą zakupionego artykułu lub artykułów na inny, w zależności od ich dostępności.

9.5.1 Zwrot kosztów

- 1. Po skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy

Jeżeli produkt zostanie zwrócony w ciągu 14 dni od daty odbioru przez Klientkę, PIMKIE zwróci wpłaconą kwotę tym samym sposobem płatności, który został użyty do zapłaty zamówienia.

PIMKIE zwraca Klientce niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klientki o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klientkę płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klientkę sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PIMKIE). W przypadku, gdy PIMKIE nie odbiera samodzielnie Produktów od Klientki, PIMKIE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do Klientki do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klientkę dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Po skorzystaniu z dodatkowego prawa zwrotu Produktów

Jeśli Produkt zostanie zwrócony między piętnastym a trzydziestym dniem od dostawy, zgodnie z uprawnieniem opisanym w pkt 9.2 niniejszych OWS zwrot płatności dokona się za pomocą środków płatności wykorzystanych do zapłaty za zamówienie, albo w postaci bonów towarowych, , najpóźniej w ciągu 30 dni następujących po dniu, w którym Klientka zwróciła Produkty..

9.5.2 Wymiana

Jeśli po otrzymaniu przesyłki przez Klientkę, decyduje się ona na wymianę produktu lub artykułu ma do dyspozycji 2 opcje :

• Może ona udać się do dowolnego sklepu PIMKIE na terenie Polski aby wymienić dany artykuł.
Wymiana jest bezpłatna, jeśli dotyczy identycznego artykułu, w tym samym kolorze, ale w innym rozmiarze.
W związku z tym, cena nowego artykułu będzie taka sama, jak wskazana na fakturze Klientki, nawet w ramach specjalnej promocji dostępnej na Stronie.

Zakładając że wymiana odnosi się do różnych artykułów (artykułów o tych samych charakterystykach, ale różnych kolorach lub artykułów o innych charakterystykach), zostanie dokonane rozliczenie płatności :
o Jeżeli cena nowego artykułu jest wyższa, niż cena podana na fakturze Klientki, różnicą zostanie obciążona Klientka.
o Jeżeli cena nowego artykułu jest niższa, niż cena podana na fakturze Klientki, różnica zostanie zwrócona Klientce przelewem bankowym.

• Klientka może od razu złożyć nowe zamówienie, nie czekając na rozpatrzenie zwrotu oraz zwrotu kosztów.
Jeżeli kwota nowego zamówienia jest mniejsza niż pierwotna kwota, na konto bankowe Klientki zostanie przelana kwota za zwrócone Produkty i artykuły.

Artykuł 10: Podpis i dowód zakupu

W przypadku płatności za zamówione Produkty kartą bankową, elektroniczne zaświadczenie wydane przez system płatności elektronicznej będzie dowodem dokonania transakcji tj. kwoty i daty transakcji, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa.

Zapisy przechowywane w systemach komputerowych PIMKIE są traktowane jako dowód umów, zamówień i płatności między Stronami.

Artykuł 11: ODPOWIEDZALNOŚĆ

11.1 PIMKIE jest odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych OWS na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Jednakże PIMKIE może być zwolnione od odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest odpowiedzialny Klient lub że zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej, o ile takie ograniczenie będzie skuteczne na mocy obowiązujących przepisów prawa, dotyczących relacji przedsiębiorca – konsument.

PIMKIE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub niedogodności związane z korzystaniem z sieci Internetowej, niezależne od środków ostrożności podjętych przez PIMKIE. W szczególności, każde zakłócenie w dostawach usługi lub jakiekolwiek wtargnięcie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych, nie angażują odpowiedzialności PIMKIE.

Bez szkody dla przepisów określonych w Artykule 9, w przypadku roszczeń jakiejkolwiek natury przez Klientkę dotyczących zamówienia (przykł: braku realizacji zamówienia lub części zamówienia), Klientka ma maksymalnie 30 dni od daty przewidywanego terminu dostawy zamówienia, aby zgłosić się do PIMKIE. Po upływie tego okresu żadne roszczenia nie będą akceptowane

11. 2 Wszelkie inne reklamacje niż te wskazane powyżej, w tym reklamacje związane z działaniem Strony WWW powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na następujący adres e-mail: sklepinternetowy.pl@pimkie.com Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez PIMKIE.

Internauta lub Klientka składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w/w terminie. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Internauty lub Klientki.

Artykuł 12: Dane osobowe

12.1. Tożsamość odpowiedzialnego za przetwarzanie

Dane osobowe są przetwarzane przez spółkę SAS DIRAMODE z kapitałem 752 365,50 euro, zarejestrowaną w RCS Lille-Métropole pod numerem 301 571 931, 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq, działająca w swoim imieniu i na swoją rzecz a w danym przypadku w imieniu i opcjonalnie na rzecz spółki prawa polskiego PIMKIE MODE POLSKA zwaną dalej «PIMKIE.

12.2. Gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych.

Internauta zakładając Konto lub dokonująca zakupu Klientka zobowiązuje się podać PIMKIE informacje prawdziwe, szczere i bez błędów. Wszelkie przekazywanie fałszywych informacji jest sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży

Zebrane dane przetwarzane są w celu:
- Do zarządzania zamówieniami i stosunkami komercyjnymi pomiędzy Klientkami a PIMKIE
- Do przesyłania Internaucie i Klientce spersonalizowanych lub niespersonalizowanych korzyści, ofert handlowych i informacji związanych z marką PIMKIE;
- Do zapraszania Klientki do udziału w sondażach;
- Do przeprowadzania analiz statystycznych i badania nawyków zakupowych.

Klientka nie będzie mogła utworzyć Konta użytkownika i dokonywać zakupów, jeżeli odmówi udzielenia żądanych obowiązkowych informacji.

rzy składaniu zamówienia, informacje dostarczone przez Klientkę są niezbędne do realizacji dostawy jej zamówień oraz do sporządzania faktur. Brak tych informacji prowadzi do unieważnienia zamówienia.

Korzyści handlowe, specjalne oferty i informacje mogą być przesyłane do Klientki lub Internauty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od dostarczanych danych, przez e-mail, pocztą, SMS/MMS, za pośrednictwem mediów społecznościowych, lub przekazywane w sklepie, w zależności od wyboru PIMKIE.

PIMKIE może przetwarzać również dane geolokalizacyjne, aby umożliwić Klientce i/lub Internaucie lokalizację sklepów PIMKIE znajdujących się w ich pobliżu. Funkcja geolokalizacji może zostać aktywowana tylko za zgodą Klientki i/lub Internauty jeśli wyrazi ona/on zgodę na dostarczenie swoich danych poprzez prawidłowe ustawienie swojego terminala komunikacyjnego.

Geolokalizacja uaktywni się tylko wtedy, gdy Klientka i/lub Internauta naciśnie na przycisk «Lokalizuj mnie» znajdujący się w zakładce «Store Locator»

Przetwarzanie danych osobowych było przedmiotem deklaracji z CNIL pod numerami 1347976 i 1832134.

12.3. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe są przeznaczone dla firmy PIMKIE i mogą być przekazywane w ramach grupy kapitałowej, do której należy PIMKIE, jak również podmiotom, z którymi PIMKIE jest związane umową lub ich podwykonawcom, a w szczególności spółce PIMKIE MODE POLSKA, spółki prawa polskiego, której dane mogą zostać przekazane dla celów administrowania nimi lub podwykonawstwa w ramach działalności handlowej grupy PIMKIE. Dane mogą również zostać przekazane partnerom handlowym i ewentualnym podwykonawcom spółki SAS DIRAMODE lub, w danym przypadku, spółce PIMKIE MODE POLSKA z siedzibą przy UL. NARUSZEWICZA 5 LOK. 5 WARSZAWA 02-627 POLSKA, wpisanej do KRS pod numerem n° 0000255789.

Klientka zgadza się na zautomatyzowane traktowania jej danych osobowych przeprowadzane podczas tworzenia jej Konta klienta i po jego stworzeniu przez PIMKIE, i/lub innych partnerów związanych umową bezpośrednio lub pośrednio z PIMKIE.

PIMKIE może być zobowiązane do ujawnienia informacji na temat Klientki lub Internauty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwym organom administracyjnym lub sądowym. PIMKIE zastrzega sobie również prawo do przekazywania ich osobom trzecim, za uprzednią zgodą Klientki.

12.4. Bezpieczeństwo i prywatność.

PIMKIE dokłada wszelkich starań, aby podjąć wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez każdego Internautę i/lub Klientkę,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

12.5. Przechowywanie.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania przez PIMKIE i Klientkę lub Internautkę w relacjach handlowych oraz co do zasady przez okres 36 miesięcy od zakończenia tych relacji. Jednakże, dane osobowe mogą być przechowywane i archiwizowane przez dłuższy czas w ramach dopełnienia obowiązku prawnego, i to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.6. Prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania, sprzeciwu i usuwania danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy francuskiej Nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, ochrony danych, plików i wolności i opcjonalnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osob owych (tj. Dz.U. 2014 poz. 1182), Klientka lub Internauta ma prawo dostępu, modyfikacji, sprzeciwu, usuwania swoich danych osobowych przetwarzanych przez PIMKIE, po weryfikacji przez PIMKIE, jeśli uzna to za konieczne, tożsamości Klientki lub Internauty poprzez okazanie ich ważnego dowodu tożsamości.

Każde cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, że Klientka lub Internauta traci możliwość korzystania z korzyści, dla których przekazanie danych osobowych objętych zgodą było niezbędne.

• We wszlkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w celu uzyskania dostępu, modyfikacji, sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych, Klientka lub Internaut a powinni złożyć pisemny wniosek na następujący adres :

PIMKIE/DIRAMODE
Service CNIL
1 rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D'ASCQ
France

lub wysłać wniosek na poniższy adres e-mail: sklepinternetowy.pl@pimkie.com

lub wypełniając formularz «Kontakt» dostępny na Stronie internetowej w rybryce Kontakt;

Jeżeli Klient lub Internauta nie chce otrzymywać korzyści, ofert handlowych oraz innych informacji związanych z marką PIMKIE, wystarczy to po prostu zgłosić:
• Logując się do swojego Konta w rubryce «Moje informacje», lub;
• Kontaktując się z PIMKIE przy pomocy formularza przewidzianego w tym celu na Stronie w rubryce «Kontakt», lub;
• Kontaktując się z PIMKIE listownie na następujący adres:

DIRAMODE S.A.S
Service Web
1, rue John Hadley
59652 Villeneuve d'Ascq
France

Artykuł 13: Polityka plików cookies

13.1. Czym są pliki cookies?

Plik cookie to informacja złożone na twardym dysku Klientki lub Internauty przez serwer Strony internetowej którą odwiedzają. Plik ten jest przesyłany do komputera, telefonu lub innego urządzenia Klientki lub Internauty. Zawiera on kilka danych, w tym:

• nazwę serwera, który ją zapisał:
• identyfikator w postaci losowo wygenerowanego unikalnego numeru do identyfikowania użytkownika sesji (w samym pliku cookie).
• ewentualną datę wygaśnięcia.
Informacje te są czasami zapisywane na komputerze Klientki lub Internauty w zwykłym pliku tekstowym, do którego serwer ma dostęp w celu odczytu lub zapisu informacji.

13.2. Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

Podstawową funkcją plików cookies (ciasteczek) jest techniczne ułatwienie przeglądania stron internetowych, realizowanie analiz statystycznych, przechowywanie informacji dotyczących zawartości koszyka i jego walidacji, jak również poświadczenie logowania do konta klienta.

W tym celu Strona internetowa pimkie.pl korzysta z tak zwanych cookies «wewnętrznych» i tak zwanych cookies «osób trzecich».

• Cookies niezbędne do nawigacji na Stronie:
Te cookies są absolutnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony pimkie.pl. Są one niezbędne do wykonywania podstawowych usług i funkcji, takich jak przechowywanie informacji dotyczących zawartości Koszyka i wybranych artykułów.

• Cookies wydajnościowe:
Te pliki cookies pozwalają w sposób anonimowy, zbierać informacje o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez Klientkę lub Internautę i są porównywane z plikami cookies innych użytkowników, w celu poprawy funkcjonowania i optymalizacji usług na Stronie. Pomagają one w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Te cookies przyczyniają się do poprawy funkcjonalności Strony a także do tworzenia statystyk.

• Cookies funkcjonalne:
Te cookies umożliwiają "zapamiętanie" wybranych przez Klientkę lub Internautę ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, kraju, parametrów wyszukiwania (rodzaju Produktów, rozmiaru), dostawy, ostatnio przeglądanych artykułów.
Dzięki tym cookies, nawigacja jest spersonalizowana i bardziej adekwatna do obszaru zainteresowań Klientki lub Internauty i do ich poprzednich wyborów.

• Cookies reklamowe:
To pliki cookies innych firm, zbierające informacje o wyszukiwaniach Klientki lub Internauty w Internecie i dostarczające treści reklamowe bardziej dostosowane do ich zainteresowań. Zapamiętują miejsca, które Klientka lub Internauta odwiedził w Internecie, a także ich zwyczaje zakupowe. Te cookies są anonimowe.

• Cookies «portale społecznościowe»:
Pliki cookies «portale społecznościowe» mogą być aktywowane. Pozwalają użytkownikowi oddziaływać za pośrednictwem portali społecznościowych (przykład: funkcja udostępniania, 'lubię to'). Kiedy taki przycisk udostępniony jest na danej Stronie internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z danym portalem społecznościowym i następuje przesyłanie informacji zgodnie z wymogami tej ostatniej.

Należy wówczas zapoznać się z polityką ochrony danych każdej z tych stron.

13.3. Do jakich celów nie są używane cookies ?

Pliki cookies nie zawierają informacji na temat numeru karty kredytowej lub bankowej. Nie ujawnia się stronom trzecim plików cookies bez zgody Klientki lub Internauty, jeżeli ich oferty i usługi nie dotyczą marki PIMKIE.

13.4. Dla kogo przeznaczone są informacje przechowywane w plikach cookies?

Informacje przechowywane w plikach cookies na naszych Stronach Internetowych są przeznaczone dla PIMKIE i dla powiązanych z nią spółek, z wyjątkiem cookies stron trzecich, określonych powyżej jako «cookies reklamowe» i cookies «portali społecznościowych», przeznaczonych dla naszych partnerów.

13.5. Jaki jest okres przechowywania plików cookies?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies przechowywane są przez okres 6 miesięcy.

13.6. Udostępnianie korzystania z terminala innym osobom

Jeżeli terminal Klientki lub Internauty jest używany przez wiele osób, PIMKIE nie może zapewnić, że usługi i reklamy przeznaczone dla terminala Klientki albo Internauty, odpowiadają innym użytkownikom tego terminala.

Udostępniania terminala i konfiguracji plików cookies w ustawieniach przeglądarki przez Klientkę lub Internautę innym osobom, podlega decyzji i odpowiedzialności Klientki lub Internauty.

13.7. Jak zarządzać plikami cookies na komputerze?

Usunięcie plików cookies może uniemożliwić przeglądanie Strony, przerwać proces zakupu, utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Konta i spowodować utratę istniejących funkcji ułatwiających nawigację i zakupy. W tych i podobnych przypadkach PIMKIE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Strony lub degradację jej funkcji.

Usunięcie plików cookies będzie miało wpływ na wszystkie odwiedzane strony internetowe. Zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies może zostać wykonana w dowolnym momencie i z dowolnej przeglądarki internetowej można skorzystać z instrukcji menu pomocy przeglądarki.

Poniżej kilka przykładów :
W Internet Explorer™: Wybrać menu Narzędzia, a następnie pozycję Opcje internetowe, kliknąć na kartę Prywatność, i następnie wybrać żądany poziom bezpieczeństwa.
W Firefox™: Wybrać menu Narzędzia, a następnie pozycję Opcje; kliknąć na kartę Prywatność i wybrać żądany poziom bezpieczeństwa.
W Chrome™: Otworzyć menu Konfiguracja, a następnie Ustawienia; kliknąć na Ustawienia zaawansowane, następnie na Ustawienia treści, i wybrać żądany poziom bezpieczeństwa.
W Safari™: W menu Safari > Preferencje, kliknąć na ikonę Bezpieczeństwo; wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies".

Artykuł 14: Własność intelektualna

PIMKIE jest właścicielem praw do tekstu, ogólnej architektury, zdjęć i zdjęć animowanych, grafiki i dźwięku, a także bardziej ogólnie dla całej zawartości Strony internetowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek przedstawianie lub powielanie, w całości lub częściowo prezentowanych na Stronie treści w jakikolwiek sposób, bez zgody PIMKIE jest nielegalne. To samo dotyczy tłumaczenia, adaptacji lub transformacji, modyfikacji lub reprodukcji w jakikolwiek sposób.

Marki PIMKIE i logo pojawiające się na Stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Powielanie, imitacja, wykorzystanie, usuwanie lub modyfikacja zarejestrowanego znaku towarowego stanowi naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe.

Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej nauszenia praw własności intelektualnej PIMKIE podlega zarówno odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak i karnoprawnej.

Żadne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie Klientowi lub Internaucie prawa o jakimkolwiek charakterze w odniesieniu do elementów chronionych przez prawo własności intelektualnej, a co do których PIMKIE może posiadać prawo własności lub wyłączne prawo eksploatacji.

Użytkownik, który posiada własną stronę internetową i zamierza wprowadzić na swojej prywatnej stronie bezpośredni link do Strony, musi uzyskać wyraźną pisemną zgodę PIMKIE ponieważ w żadnym przypadku, nie możemy traktować tego linku jako niepisanej umowy.

W każdym przypadku, jakikolwiek link odnoszący się do Strony, nawet milcząco dozwolony, musi zostać usunięty na każdy pisemny wniosek PIMKIE.

Artykuł 15: Postanowienia ogólne

15.1 Język umowy

Jedynym językiem odniesienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania jest język polski.

15.2 Integralność

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wyrażają całokształt praw i obowiązków stron.

Żaden dokument, żadne zalecenie, ani korespondencja nie może generować zobowiązań w odniesieniu do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, jeżeli nie są one przedmiotem dodatkowej umowy, podpisanej przez obie strony.

15.3 Częściowa nieważność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i użytkowania zostanie uznane za nieważne, lub zostanie uznane za takie decyzją właściwej kompetentnej jurysdykcji, lub jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne z powodu zmiany przepisów lub regulacji, to inne rozporządzenia pozostają w pełnej mocy.

Nie powinno to w żadnym wypadku wpłynąć na ważność i przestrzeganie niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Artykuł 16: Spory i prawo właściwe

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi OWS, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące ich obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania podlegają prawu polskiemu : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show